Menu Close
ONama1
Naše preduzeće je registrovano za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Proizvodni program preduzeća čini službena i radna odeća, radna obuća, kao i mnoga druga lična zaštitna sredstva, sa tradicijom dužom od jednog veka. Radi upotpunjenja ponude od 2013.g nudimo sveobuhvatan asortiman zaštitne opreme domaćeg kao i stranog porekla, za sve industrijske grane. Na bazi našeg obimnog iskusva nudimo tekstilne proizvode koji predstavljaju sinonim za poslovnu i radnu odeću koje se nosi sa zadovoljstvom. Ovo potvrđuje poverenje kupaca kao što su AD Železnice Srbije Beograd, PD TE-KO Kostolac, TENT Obrenovac, Vojvodinašume Novi Sad, JKP Parking Subotica, Komunalna policija Subotica, Dom Zdravlja Subotica, JKP Čistoća i Zelenilo Subotica, kao i mnogi drugi cenjeni kupci.

Republika Srbija preko nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u značajnoj meri podržava naš rad, te je Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je stupio na snagu 23.05.2010.g. (Sl. glasnik RS broj 36/09) predvidela mogućnost (član 27), da se poslodavac, koji izvrši finansijske obaveze iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u vrednosti od 20 prosečnih zarada Republike Srbije, oslobađa obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom u narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze. Zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 01.04.2013.g. (Sl. glasnik RS broj 124/12) omogućava naručiocu raspisivanje tzv. rezervisane javne nabavke, otvoreni postupak, kao oblika javne nabavke koji je predviđen za preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a naručioca oslobađa ove obaveze.

Politika kvaliteta, humanost i Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom nas izdvaja kao ponuđače da po pitanju odevanja vaših zaposlenih ispunimo sve zahteve (asortiman, kvalitet, cene, rokovi isporuke). Nadamo se da će sve navedene činjenice doprineti da se odlučite za poslovnu saradnju sa nama.

ONama3
ONama2